นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการ
นายสมบัติ อนันตรัมพร

กรรมการ
นางชลิดา อนันตรัมพร

กรรมการ
นายณัฐนัย อนันตรัมพร

กรรมการ
นางสาวขวัญตา มีสมพร

กรรมการ
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

กรรมการ
นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

กรรมการอิสระ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการอิสระ
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

กรรมการอิสระ
นายธีรกุล นิยม

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่
นายสมบัติ อนันตรัมพร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางชลิดา อนันตรัมพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)
นายณัฐนัย อนันตรัมพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)
นางสาวขวัญตา มีสมพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มบริษัทฯ)
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ)
นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ)
นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการตรวจสอบ
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

กรรมการตรวจสอบ
นายธีรกุล นิยม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
นายธีรกุล นิยม

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
นางสาวขวัญตา มีสมพร

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางชลิดา อนันตรัมพร

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
คุณณัฐพล เกษมทรัพย์